พระวิสุทธิภัทรธาดา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
โทรภายใน ๘๐๒๒

chariyakhun@mcu.ac.th
   
         
 


พระศรีธวัชเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
โทรภายใน


นายธวัชชัย สมอเนื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินผล
โทรภายใน ๘๐๒๖
 
 
 

พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต
ผู้อำนวยการกองกลาง
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทรภายใน ๘๐๓๙
THONG:AN@mcu.ac.th
 
     
 

นายฉัตรชัย บัวเกิด
รองผู้อำนวยการกองกลาง
โทรภายใน ๘๐๒๘
cti2115@mcu.ac.th

     

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป
รก.หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
โทรภายใน ๘๐๒๔

e-mail : pairat@mcu.ac.th


พระครูสังฆพินัย (จักราวุธ ญาณวีโร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป; รก.หัวหน้าฝ่ายพิธีการและงานประชุม
โทรภายใน ๘๗๕๓
e-mail :cv_kk@hotmail.com


พระมหาสุกรี สุจิตฺโต
หัวหน้าฝ่ายพิธีการและงานประชุม
โทรภายใน ๘๗๕๕
sucitto@mcu.ac.th

     


พระมหาสันติ ธีรภทฺโท
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
รก.หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
โทรภายใน ๘๗๓๕

e-mail :


นางสาวเสาวลักษณ์ สงสำเภา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๘๐๒
e-mail : namkaang@mcu.ac.th


นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย
รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
โทรภายใน ๘๐๓๗

e-mail : wilaiwanmeaw@hotmail.com

     


นายพิทวัฒน์ มโนรัตน์
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ
โทรภายใน ๘๗๓๒
e-mail :
pm_mcu@hotmail.com

   

บุคลากรกองกลาง
โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๓๓ ไทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๓๔

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช
ป.ธ.๕,พธ.บ.(ศาสนา),,M.A.(Bud.)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน ๘๐๓๒
มือถือ ๐๘-๖๐๐๖-๕๖๙๔
e-mail :
wrdc_09@hotmail.com
พระครูเกษมสุตารักษ์
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรภายใน
e-mail :
   
นายพิทธิพงศ์ วงศ์สุริยา
พธ.บ. (บริหารการศึกษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน ๘๐๑๔
มือถือ ๐๘-๔๖๕๖-๕๗๘๕
e-mail :
jumpit_th@hotmail.com
 
นางสาวศุสดา ปุริทัศน์
ค.บ.(ภาษาไทย)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรภายใน ๘๐๓๓
ที่บ้าน ๐-๒๖๕๐-๑๒๒๐
e-mail :
susada@mcu.ac.th
   
นางรุ่งอรุณ ทันมา
ม.๓
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรภายใน

e-mail :
rungarun@mcu.ac.th
นายสมชาย บุญสุ่น
พธ.บ.(จริยศึกษา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรภายใน ๘๘๐๔
มือถือ ๐๘-๕๑๖๑-๑๕๓๒
e-mail :
somchai@mcu.ac.th
   
นายปัญญา สามัญ
ป.ธ.๔, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรภายใน ๘๐๓๓
มือถือ ๐๘-๙๙๖๕-๗๕๙๕
e-mail :
panya@mcu.ac.th
นางสาววรรณา นอกไธสง
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรภายใน ๘๐๓๓
e-mail : ya_saman@hotmail.com
   
   
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 
นายถวิล คำโสภา
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ พธ.บ.(สังคมวิทยา),
ปว.ค.,ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
เจ้าหน้าที่บุคคล
โทรภายใน ๘๗๓๑
มือถือ ๐๘-๑๙๐๗-๗๑๘๕
e-mail :
tavil_49@hotmail.com
นางสาวลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)
เจ้าหน้าที่บุคคล
โทรภายใน ๘๐๘๕
มือถือ ๐๘-๗๙๐๕-๑๗๙๕
e-mail :
nong_in76@hotmail.com
   
นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย
ศศ.บ.(การบริหารงานบุคคล),
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
เจ้าหน้าที่บุคคล
โทรภายใน ๘๗๓๓
e-mail :
d_pemp501@hotmail.com
นางมานิตา ชูช่วย
ศศ.บ. (การบัญชี), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. (การบัญชี)
เจ้าหน้าที่บุคคล
โทรภายใน ๘๐๔๐
มือถือ ๐๘-๗๐๓๑-๒๐๘๘
e-mail :
ni_manita@hotmail.com
   
ฝ่ายพัสดุ  
 
นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้ ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรภายใน ๘๐๓๕
e-mail :
chisa_1314@hotmail.com
นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์
ปวท.(การตลาด)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรภายใน ๘๗๓๘
e-mail :
thirasak@hotmail.com
   
 
นายวิษณุ สุวรรณทัต
ศศ.บ.(ศิลปศึกษา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรภายใน ๘๗๓๗
e-mail :
wisanu@mcu.ac.th
 
นายประเสริฐ คำนวล
น.ธ.เอก, ป.วค., พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรภายใน ๘๘๐๗
e-mail :
sert_k23@yahoo.com
   
 
นายธนเดช แซวรัมย์
พธ.บ.(จริยศึกษา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรภายใน ๘๘๑๑
e-mail :
tawee2519@hotmail.com
 
ฝ่ายการเงินและบัญชี  
   
 
นางเสาวลักษณ์ รวยสุวรรณ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๘๐๐
e-mail :
alpanu@mcu.ac
นางสาวสุพิศ ศรีวิชัย
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),บธ.ม.(การบัญชี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๘๐๑
e-mail :
sp_nuchnoi@hotmail.com
   
 
นางสาวพจมาน หุยทุมา
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๕๔
e-mail :
ptj_finance@hotmail.com
นางสาวสุทธิรัตน์ ชูเลิศ
บธ.บ. (การบัญชี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๐๓๘
e-mail :
tangmo@mcu.ac.th
   
 
นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล
บธ.บ.(การบัญชี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๕๐
e-mail :
นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรี
บธ.บ.(การบัญชี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๔๙
e-mail :
   
นางสาวลฎารัชณ์ แก้วระคน
บธ.บ.(บริหารงานบุคคล)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๙๙
e-mail :
นางอรณิชชา ศรีสองเมือง
บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๕๐

e-mail :
   
 
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์รัก
บธ.บ.(การบัญชี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๕๑
e-mail :

นางสาวสุพัตรา บุญประคม
ปว.ช สาขาการตลาด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๕๔

e-mail :
   
ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี  
นางอุไร ปั้นตระกูล
บณ.บ.(การเงินและการธนาคาร),M.A.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงินและบัญชี
โทรภายใน ๒๑๒๙ (วัดศรีสุดาราม ๔๑๔)
,มือถือ ๐๘-๑๑๗๒-๔๔๑๑
e-mail :
นางกาญจนากร แย้มปิ๋ว
บธ.บ. (การบัญชี)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๙๐
มือถือ ๐๘-๑๒๕๖-๔๖๐๘
e-mail :
shinjung@mcu.ac.th
 
นางสาวธีรพันธ์ ดีมาก
ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน ๘๗๘๖
มือถือ ๐๘-๑๓๙๘-๙๐๑๑
e-mail :
auditmcu@thaimail.com
นายสุนันทกิจ เทียงเดช
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๘๐๔
มือถือ ๐๘-๑๗๑๒-๗๒๐๐
e-mail :
t_noopy@hotmail.com
   
นางสาวพัทยา สิงห์คำมา
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๘๗
ที่ทำงาน ๐-๓๕๒๗-๒๑๑๖
มือถือ ๐๘-๗๐๘๖-๔๔๖๒
e-mail:
gartoonnaka@hotmail.com
นางสาวอโนทัย บุญทัน
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรภายใน ๘๗๘๙
มือถือ ๐๘-๗๙๖๑-๕๕๖๘
e-mail :
pawpawja@hotmail.com
   
ฝ่ายพิธีการและงานประชุม  
 
นายสมคิด น้ำเพชร
น.ธ.เอก, พธ.บ.(สังคมวิทยา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน ๘๗๕๓
มือถือ ๐๘-๔๑๐๔-๘๕๕๐
e-mail:
somkit.n@hotmail.com
นางสาวชุติภรณ์ เชษฐ์สกุลวิจิตร
บธ.บ.(ทรัพยากรมนุษย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน ๘๗๓๓
มือถือ ๐๘-๙๖๗๐-๕๓๒๑
e-mail :
  kate_chat@hotmail.com
   
ฝ่ายยานพาหนะ  
   
นางสาวนุสรา พุฒซ้อน
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๑๘๑๔-๑๑๐๕
e-mail :
lily_jeab@hotmail.com
 
นายสมัย เพ็งน้ำคำ
ป.๔
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๙๐๒๕-๘๘๒๘
e-mail :
samai@mcu.ac.th
   
 
นายบรรจง เพ็งน้ำคำ
ป.๖
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๙๐๒๕-๘๘๒๘
e-mail :
 
นายพรมมา โฮนอก
ม.๓
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๖๗๕๔-๕๖๔๙
e-mail :
   
 
นายจรรยา โนนคู่เขตโขง

พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๙๖๖๓-๓๘๙๐
e-mail :
นายสมมุติ หลงมี
ป.๖
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๙๗๖๔-๑๑๘๖
e-mail :
   
นายสมเกียรติ ใจซื่อ

พนักงานขับรถ (ศูนย์วัดศรีสุดาราม)
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๙๖๙๔-๓๗๓๒
e-mail :
 
นายมงคล เพ็งน้ำคำ

พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
e-mail :
   
นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง
ปวช.(การขาย)
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๙๔๕๙-๔๖๐๗
e-mail :
นายดำรงค์ จันทะรี
ม.๖
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๑๔๐๔-๐๙๕๔
e-mail :
   
นายภักดี บัวรัตน์
ม.๓
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๑๔๐๔-๐๙๕๔
e-mail :
นายเรียงศักดิ์ ประสารโชค
ม.๓
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๑๔๐๔-๐๙๕๔
e-mail :
   
นายภิญโญ แสนสุข
ม.๓
พนักงานขับรถ
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๑๔๐๔-๐๙๕๔
e-mail :
 
   
ฝ่ายอาคารสถานที่  
   
พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร
น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ.(สังคมศึกษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน
มือถือ ๐๘-๖๕๑๕-๗๒๙๒
e-mail : phutasak_22@hotmail.com
นายสงกรานต์ ทิพโชติ
ปวส.
ช่างเทคนิค
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๑๔๐๔-๐๙๕๔
e-mail :
   
  นายเกิน สิบรัมย์
ป.๔
นักการภารโรง
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๗๐๓๔-๖๓๔๙
e-mail :
 
นางทัศนี แก้วมณี
ม.๓
นักการภารโรง (ศูนย์วัดศรีสุดาราม)
โทรภายใน
มือถือ ๐๘-๙๘๗๑-๖๙๖๗
e-mail :
   
 
นายสุพรรณ เที่ยงแท้
ป.๒
นักการภารโรง
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๙๗๘๑-๔๕๓๖
e-mail :
นายนิพนธ์ กัณฑา

นักการภารโรง (ศูนย์วัดศรีสุดาราม)
โทรภายใน ๘๘๑๓
มือถือ ๐๘-๑๖๙๔-๑๑๗๙
e-mail :
   
นายสุพจน์ พลรัมย์
ป.๗
นักการภารโรง
โทรภายใน ๘๘๑๓
ที่บ้าน ๐-๒๒๒๑-๔๘๕๙ ต่อ ๑๒
e-mail :
นายบุญช่วย ปารารัมย์
น.ธ.เอก, ม.๓
นักการภารโรง (วัดมหาธาตุ)
โทรภายใน
มือถือ ๐๘-๙๕๓๐-๓๒๓๗
e-mail :
   
นายเรืองยศ หวังสุขใจ
ปว.ส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ช่างเทคนิค
โทรภายใน ๘๘๑๒
มือถือ ๐๘-๗๙๗๗-๗๕๖๘
e-mail :
ruangtot@hotmail.com
นายวรวุฒิ ระมั่งทอง
โทรภายใน
e-mail :
   
นายสุนี ถึงปัดชา
โทรภายใน
e-mail :
 
   
ฝ่ายนิติการ  
   
นายธวัช แย้มปิ๋ว
น.บ.(นิติศาสตร์)
นิติกร
โทรภายใน ๘๗๓๒
e-mail : tvyp@hotmail.com
   
นางสาวสุภัทรา ทองดี
น.บ.(นิติศาสตร์), นบ.ท. (เนติบัณฑิตฯ)
นิติกร
โทรภายใน ๘๑๓๔